Політологія


Анотація

Автор (и):

доктор політичних наук Алєксєєнко Ірина Вікторівна, доктор наук з державного управління Липовська Наталія Анатоліївна, к.філос.н., доц., Могильний Сергій Аркадійович. Курс відкритий для спільного опрацювання іншим вчителям у режимі навчального вікі-курсу

Тип ресурсу:

Дистанційне навчання, інтернет-супровід традиційного навчання

Призначення:

для корпоративних мереж середніх спеціальних та вищих навчальних закладів, студентів, усіх , хто бажає самостійно навчитись політичній теорії та практиці досліджень

Мета:

надання знань закономірностей в галузі політології, вироблення вміння здійснювати політичну діяльність, отримання навичок політичної інтерпретації подій

Зміст (програма):

I. ПРЕДМЕТ ПОЛІТОЛОГІЇ

1. ПОЛІТОЛОГІЯ ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
1.    Об'єкт, предмет і категоріальний зміст політології.
2.    Типологія і характеристика соціально-політичних закономірностей:
3.    Методи політології
4.    Функції і завдання політології, її значення в суспільстві.

2. ПОЛІТИКА: ГЕНЕЗИС, СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ
5.    Причини виникнення політики.
6.    Побутові погляди і наукові визначення політики
7.    Структура політики
8.    Функції та чинники цивілізованої політики

3. ПОЛІТИЧНА ВЛАДА
9.    Сутність політичної влади
10.    Основні ознаки і функції влади:
11.    Типологія влади: традиційна, харизматична, раціонально-правова (бюрократична)
12.    Проблема легітимності дій і рішень

4. ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА
13.    Політичне життя
14.    Політичні потреби і інтереси,
15.    Політична діяльність і поведінка, форми і мотиви політичної участі
16.    Політичні події, обставини, процеси

II. ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ВЧЕНЬ
1. НАТУРАЛІСТИЧНІ ПОГЛЯДИ В ПОЛІТИЦІ
17.    Органічний (біологічний) і расово-антропологічний напрямок
18.    Географічний детермінізм
19.    Демографічна школа (мальтузіанство)
20.    Технократичні теорії
21.    Соціально-психологічні школи в політології

2. СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ І ПСИХОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМОК В ПОЛІТИЦІ
22.    Давньокитайська дилема конфуціанства і легізму
23.    Антична дилема елітарного аристократизму та демократії
24.    Середньовічний примат вищості релігії над світською державою.
25.    Дилема гуманізму і макевіаллізму в епоху Відродження.
26.    Дилема логічного і історичного, емпіричного і раціонального в епоху Нового Часу
27.    Різновиди соціокультурних теорій

3. ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ПОЛІТИЧНІ ТЕОРІЇ
28.    Теорії замкнутих цивілізацій: О.Шпенглер, А.Тойнбі, М.Я.Данилевський:
29.    Формаційна марксистська теорія:
30.    Бюрократичне суспільство і легальне панування за Максом Вебером
31.    Цивілізаційні школи в політології:

4. ВІТЧИЗНЯНА ПОЛІТОЛОГІЯ. ПОЛІТИКО-ІДЕОЛОГІЧНІ ДОКТРИНИ
32.    Теорія громадянського суспільства та суспільного договору
33.    Дилема ліберального і класово-пролетарського домінування.
34.    Фашизм як реакційна антидемократична ідеологія і політика
35.    Неомарксизм

5. ЕТАПИ, МОДЕЛІ І НАПРЯМКИ СУЧАСНОЇ ПОЛІТОЛОГІЇ
36.    Етапи розвитку політології.
37.    Моделі соціально-політичного розвитку:
38.    Основні сфери і рівні соціально-політичних теорій.
39.    Системний і структурно-функціональний підходи до політологічного аналізу

III. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА І ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

1. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА
40.    Поняття політичної системи
41.    Структура політичної системи.
42.    Функції політичних систем
43.    Класифікація політичних систем.

2. ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА
44.    Сутність, функції і соціальна роль держави.
45.    Походження держави і проблема її майбутнього
46.    Державна влада і принципи її розподілу на законодавчу, виконавчу і судову влади.
47.    Місцеве самоуправління

3. ФОРМИ ПРАВЛІННЯ, УСТРОЮ І РЕЖИМІВ
48.    Форми державного устрою: унітарна держава, федерація, конфедерація
49.    Форми правління: монархія і республіка
50.    Політичний режим: поняття, основні чинники і типологія.
51.    Тоталітаризм: передумови виникнення та основні характеристики.
52.    Авторитаризм: основні риси та різновиди.

ДЕМОКРАТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ
53.    Демократія та її роль у політичному процесі
54.    Пряма і представницька демократія
55.    Популізм і охлократія
56.    Критерії та принципи демократії
57.    Права людини й громадянські свободи. Правова держава.
58.    Гласність і плюралізм. Четверта влада вільних засобів масової інформації
59.    Соціальний контроль
60.    Політична опозиція

ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ
61.    Причини становлення та форми утворення партій
62.    Визначення поняття «політична партія»
63.    Соціально-значущі функції, місце і роль партій в політичному житті
64.    Структура і класифікація політичних партій та політичних систем.

ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РУХИ
65.    Cутність, причини виникнення та функції громадських організацій та рухів
66.    Різновиди громадських організацій
67.    Масові рухи
68.    Засоби масової інформації
69.    Громадська думка.
70.    Трудові колективи

ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА
71.    Політичні принципи й норми
72.    Політична свідомість
73.    Політична культура

IV.    ПОЛІТИЧНІ ВІДНОСИНИ І ПРОЦЕСИ
74.    Сутність і характеристика соціально-політичних процесів
75.    Різновиди соціально-політичних процесів
76.    Політичні відносини

ПОЛІТИЧНА СТРАТИФІКАЦІЯ СУБ'ЄКТІВ ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
77.    Роль народних мас в політиці
78.    Класи в політиці
79.    Лобіювання групових інтересів в політиці
80.    Еліта в політиці
81.    Державна адміністрація, апарат, бюрократизація і олігархізація

ЕТНОНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ Й НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА
82.    Етнічні спільності: рід, плем’я, народ, етнос, нація
83.    Національна свідомість, патріотизм та націоналізм.
84.    Інтернаціоналізм та глобалізм
85.    Етнонаціональні відносини і національна політика
86.    Типологія національних відносин, проблем, суперечностей та конфліктів:
87.    Самовизначення народів як спосіб розв’язання національних конфліктів. Форми національно-територіального розмежування.

УПРАВЛІННЯ КРИЗОВИМИ СИТУАЦІЯМИ І КОНФЛІКТАМИ
88.    Політичні конфлікти
89.    Консенсус, стабільність, політична рівновага
90.    Політична криза

V. ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ

ПОЛІТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ
91.    Політичний менеджмент
92.    Політичний маркетинг

VI. ВИБОРЧІ ТЕХНОЛОГІЇ

ПОЛІТИЧНІ ВИБОРИ
93.    Сутність і значення політичних виборів
94.    Мажоритарна виборча система
95.    Пропорційна виборча система
96.    Змішана виборча система
97.    Політичне позиціювання

ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ
98.    Найбільш актуальні для України політичні завдання:
99.    Влада в Україні
100.    Політичні реформи в україні

Тривалість:

54 год. за навчальною програмою, 1 семестр (6 місяців) за вибором користувача

Вартість:

абонентна плата за Інтернет-хостинг для навчальних корпоративних мереж, за індивідуальним бажанням користувача

Довідка:

office@univector.net тел.: 8 (095) 612 - 62 – 10